top of page

הסכם לימודים

1. תנאים כלליים:

א. המסלול כולל שלושה מרכיבי למידה:

(1)  למידה חווייתית בסדנאות בסטודיו;

(2) קורס וידאו תיאורטי וקורס ספריית תרגילים בוידאו;

(3)  חמישה מפגשי זום קבוצתיים.
 

2. התחייבות התלמיד.ה :

א. לא להפיץ, לשתף ולעשות שימוש שלא כדין בחומרי הלימוד ולא להפר את זכויות היוצרים.
ב. להשתתף לפחות ב80% מהמפגשים החוויתיים.
ג. לא לצלם ולהפיץ סרטונים ותמונות של משתתפי ומשתתפות הקורס ללא הסכמה מפורשת.
 

3.  ביטולים והחזרים:

א. כדי להבטיח את מקומכם בקורס, יש לשלם דמי רצינות/מקדמה ע"ס 400 ש"ח.. במקרה של ביטול - דמי הרצינות לא יוחזרו מכל סיבה שהיא. 

ב. במידה ולא תהיה אפשרות ללמידה פרונטלית (עקב מגיפת הקורונה/ הנחיות משרד הבריאות/ הנחיות משרד ממשלתי - יקבעו תאריכים חדשים של סדנאות הלמידה החווייתית.

ג. תלמיד.ה אשר ביטל את השתתפותו מרגע ההרשמה ועד 30 ימים לפני מועד פתיחת הקורס, יוחזר לו כספו למעט המקדמה.

ד. תלמיד אשר ביטל השתתפותו החל מ 30 -יום ועד ליום פתיחת הקורס (לא כולל את יום פתיחת הקורס) יוחזר לו כספו למעט המקדמה ו 10% -מהמחיר הכולל.

ה. תלמיד אשר ביטל השתתפותו מיום פתיחת הקורס ועד לתום הסדנה החווייתית הראשונה ב- 20.10, יוחזר לו כספו למעט המקדמה ו-20%.

ו. לא ינתנו החזרים כלשהם לתלמידים המבטלים מתום המפגש החוויתי הראשון החל מה-21.10.
ז. על אף האמור בסעיפים שלמעלה, תלמיד בקורס יהיה זכאי להחזר מלא של כספו במקרים הבאים: גילוי מצב רפואי שאינו מאפשר השתתפות בקורס ואשר לא היה ידוע טרם ההרשמה לקורס; הריון ולידה ולחלופין, יוכל התלמיד לדחות השתתפותו בקורס עד ל- 3 מועדי המחזורים הבאים במידה ויתאפשר ועל בסיס מקום פנוי.
ח. הודעת ביטול השתתפות לקורס יש להעביר במייל ולוודא את קבלתו.
ט. פתיחת הקורס מותנית במינימום רישום של 9 תלמידים. במקרה שההכשרה לא תפתח או שתתבטל מכל סיבה שהיא זכאי יהיה התלמיד לקבל את מלוא כספו בחזרה.

* להכשרה שמורה הזכות להרחיק תלמיד.ה מהקורס מכל סיבה של הפרעה למהלכו התקין של השיעור ו/או התנהגות בלתי הולמת.

4.  תשלומים:
עלות התוכנית בהרשמה מוקדמת בהנחה עד ה 20.7-

14,400 ומקדמה של 400 ש"ח ( סה״כ 14800 ש״ח) 
ניתן לשלם ב-15 תשלומים של 960 ש״ח לחודש עד דצמבר 2024

מחיר רגיל - 16,000 ומקדמת הרשמה 400 ש״ח ( סה״כ 16400 ש״ח )
ניתן לשלם ב15 תשלומים שווים עד דצמבר 2024

bottom of page